Katamaran, PIK

8,2 kW System

photo_2021-09-23_08-13-53.jpg

photo_2021-09-23_08-13-55.jpg

photo_2021-09-23_08-13-57.jpg